Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija

ES SF Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymo organizavimo projektas

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų ugdymo seminarų organizavimas Alytaus r., Anykščių r., Druskininkų r., Ignalinos r., Rokiškio r., Šalčininkų r., Švenčionių r., Utenos r., Varėnos r., Vilniaus m, Zarasų r. savivaldybėse

Mokymų programos ir projekto koncepcija.

 Problematika, kontekstas

Lietuvoje bei ES vis daugiau žmonių paliečia skurdas ir socialinė atskirtis. Ekspertų teigimu vienam iš penkių asmenų ES gresia skurdas ar socialinė atskirtis. Didžiulis atskirtų visuomenės asmenų skaičius kenkia socialinei sanglaudai ir riboja europiečių potencialą, stabdo ES pastangas įveikti ekonominę ir finansinę krizę. ES skurdo įveikimo tikslai formuluojami neatskiriamai nuo socialinės atskirties įveikimo tikslų. Socialinė atskirtis yra visuomenės atsisakymas kai kurių savo narių, jeigu jų gyvenimo būdas neatitinka visuomenės nuostatų arba jie negali palaikyti įprastos socialinės sąveikos, neturėdami tam reikalingų materialinių išteklių, išsilavinimo ir panašiai. Ryškiausios socialinės atskirties ir socialinės rizikos grupės: ilgalaikiai bedarbiai; moterys auginančios vaikus; jaunimas arba anksti iš švietimo sistemos pasitraukę asmenys, neįgalieji, kaimo gyventojai ir / arba nutolusiose vietovėse ar kitose socialiai apleistose teritorijose gyvenantys asmenys; esami ir buvę kaliniai, benamiai, landynių gyventojai, narkomanai, suaugusieji neįgiję pagrindinio išsilavinimo, asmenys susiduriantys su mokymosi sunkumais ir / arba nedalyvaujantys švietime ir mokyme, tautinės ir kultūrinės mažumos, imigrantai prašantys prieglobsčio ir jį gavę užsieniečiai, pensininkai.

Socialinės rizikos ir socialinės atskirties sampratos

Socialinė rizika apibūdinama kaip „įvairios visuomeninio gyvenimo aplinkybės, sudarančios sąlygas socialinei asmens atskirčiai atsirasti“. LR Socialinių paslaugų įstatyme suaugęs socialinės rizikos asmuo apibūdinamas kaip „darbingo amžiaus asmuo, esantis socialiai atskirtas dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime“ http://www.istatymas.lt/istatymai/socialiniu_paslaugu_istatymas.htm). Iki šiol nėra vieningo socialinės atskirties apibrėžimo. Socialinės atskirties samprata apima išplėstinę skurdo sampratą, yra susijusi su socialinės politikos analize, socialinės tvarkos ir socialinės integracijos idėjomis. EUROSTAT’as (Europos komisijos agentūra) socialinę atskirtį traktuoja kaip daugiamatį reiškinį, kuris stabdo žmogaus įsitraukimą ir pilnateisį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Socialinė atskirtis yra suprantama kaip įvairiausių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose; visuomenėje egzistuojantis pilietinių teisių apribojimas tam tikroms žmonių grupėms, nesavanoriškas nutolimas nuo visuomeninių ir ekonominių vertybių.

Socialinės atskirties mažinimo būdai ir galimybės

Lietuvoje už skurdo ir socialinės atskirties mažinimą formaliai yra atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dauguma priemonių finansuojamos iš Europos socialinis fondo lėšų. Fondo pagalba ES įgyvendinami strateginiai užimtumo politikos tikslai. Pagrindinis šio fondo tikslas – užkirsti kelią nedarbui ir su juo kovoti, plėtoti žmonių išteklius ir integraciją į darbo rinką, mažinti socialinę atskirtį, skatinti aukštesnį užimtumo lygį, skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą. ESF paramos sritys: aktyvios darbo rinkos politikos plėtra ir skatinimas; socialinės atskirties mažinimas, lygių galimybių visiems integruotis į darbo rinką skatinimas; švietimo, mokymo, profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos plėtra ir tobulinimas.

Projekto veiklos rincipai:

 • Darbo su suaugusiais (andragogikos) metodų taikymas derinant jį su suaugusiųjų, turinčių specialiųjų poreikių, mokymų metodologija.
 • Vadovaujamasi suaugusiųjų mokymo psichologija.
 • Metodų patrauklumas ir interaktyvumas, kurie yra motyvuojantys ir aktyvinantys.
 • Patirtinis mokymasis, turinio paprastumas, aiškumas ir praktiškumas.
 • Mokymo proceso lankstumas.

Tikslas – atskleisti kitokias gyvenimo perspektyvas bei naujos veiklos galimybes siekiant socialinės atskirties įveikimo.

Projekto uždaviniai:

 1. Sužadinti motyvaciją aktyvesnei socialiniai – pilietinei elgsenai.
 2. Pristatyti įdomias ir prasmingas laisvalaikio leidimo ir savirealizacijos formas bei paskatinti jas taikyti.
 3. Supažindinti su kasdieniniam gyvenimui svarbiais finansinio raštingumo aspektais.

Darbo metodai: andragoginiai interaktyvūs metodai (diskusija, darbas grupėje, vaidmenų žaidimai, refleksija ir kt.).

Projekto temos:

 • Suaugusiųjų laisvalaikio formos (trukmė 2 akademinės valandos). Besimokantieji susipažins su skirtingos laisvalaikio leidimo formomis, kurios suteiks galimybę suaugusiems susipažinti su juos labiausiai dominančiomis sritimis, o esant galimybei – ir atrasti iki šiol nepažintų laisvalaikio praleidimo būdų.
 • Suaugusiųjų meninės saviraiškos ugdymas (trukmė 2 akademinės valandos). Šioje dalyje bus ugdomi kūrybiniai įgūdžiai, pristatomos aktyvios veiklos galimybės kūryboje, socialiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime.
 • Suaugusiųjų pilietinis ugdymas (trukmė 2 akademinės valandos). Besimokantieji bus susipažinti su piliečių dalyvavimo politikoje formomis, valstybės valdžios institucijų bei jų vykdomos politikos bei kitų funkcijų apibūdinimais.
 • Suaugusiųjų finansinis švietimas. 2 akademinės valandos. Besimokantieji bus susipažinti su asmeniniu, šeimos ar namų ūkio finansų valdymu, kuris būtinas kiekvienam siekiant užsitikrinti finansinį saugumą, bus kalbama kaip racionaliai derinti išlaidas ir pajamas, taupyti, atsakingai skolintis, planuoti savo biudžetą, atsižvelgiant į finansines aplinkybes priimti geriausius sprendimus.

Mokymų viešinimas

Mokymų viešinimas atitinka Europos socialinio fondo reikalavimus dėl būtinų viešinimo ženklų naudojimo. Taikomos įprastos viešinimo formos (lankstinukai, informacija stenduose, spaudoje, internetinėse svetainėse ir t.t.).Mokymų viešinimas suderintas su suplanuotais mokymo paslaugų vykdymo etapais.

Projekto naudingumas

Projektas skatina tarpinstitucinę partnerystę regionuose. Bendros veiklos dėka realizuoti mokymai suteiks socialinę naudą projekte dalyvaujančiose savivaldybėse, didės suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą, bus sudaryta galimybė suaugusiesiems įgyti naujų bendrųjų kompetencijų.