2013-2014 m. Nordplus projektas

 

Projekto tipas: mokytojų mainai ir kvalifikacijos tobulinimas.

Santrauka

Projekto pavadinimas – „Motyvuoti, išsilavinę, kūribingi ir modernūs mokytojai – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas”.

Šio projekto esmė – suaugusiųjų švietėjų mobilumas, kvalifikacijos tobulinimas, diskusijos. Vykdant projektą visi dalyviai bus mokomi taikyti modernius suaugusiųjų mokymo metodus, kūrybiškumo, skatinti suaugusiųjų mokinių motyvaciją. Projektas taip pat skirtas pagerinti suaugusiųjų mokymosi procesą. Dalyvaujantys mokytojai projekto partnerių institucijose įgis teorinių žinių, atliks praktines užduotis, stebės ir aptars pamokas.

Pagrindinis projekto tikslas – keistis patirtimi ir mokyti suaugusiųjų mokytojus taikyti naujus mokymo metodus, įgyti kompetencijų, tobulinti ir gilinti mokytojų žinias, susipažinti su įvairiomis švietimo sistemomis, Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo įstaigų kultūra.

Šis projektas suteiks galimybę suaugusiųjų švietimo srityje veikiančių institucijų mokytojams įgyti naujų žinių ir gebėjimų, atnaujinti esamas įvairių dalykų programas, kurti naujų mokymosi kursų pasiūlą, koreguoti ugdymo programas, kurti naujus institucinius ryšius.

Projekto metu dalyviams bus skaitomos paskaitos apie įvairias švietimo sistemas. Dalyviai diskutuos suaugusiųjų mokymo metodikos bei didaktikos klausimais, lankysis suaugusiųjų švietimo institucijose, bendraus su kolegomis iš kitų šalių. Visos projekto veiklos yra orientuotos į suaugusiųjų švietėjų darbo ir institucijų veiklos gerinimą bendraujant, bendradarbiaujant ir partneriams sąveikaujant. Projekto partneriai yra pasiruošę mokytis vieni iš kitų, suvienyti jėgas siekiant tenkinti visų besimokančiųjų poreikius šiuolaikinėje žinių ir iššūkių visuomenėje.

Projekto veiklos periodas: 2013-09-23 iki 2014 -08-22

            Projekto tikslas ir turinys

Kiekvienas šio projekto partneris ketina sukurti programą, kuri apims intensyvaus mokymosi metodologijas, plačiai naudojamas savo šalyje. Šio projekto metu suaugusiųjų mokytojai bus skatinami dalytis patirtimi ir rasti geriausius sprendimus edukaciniame darbe su suaugusiais mokiniais. Vienas iš projekto šalutinių tikslų – sukurti galimybę toliau bendrauti, bendradarbiauti ir skatinti mokytojų ir besimokančiųjų mobilumą. Šio projekto dalyviai yra suaugusiųjų institucijų mokytojai, psichologai, socialiniai pedagogai, karjeros konsultantai ir kiti švietimo organizacijų pedagoginiai darbuotojai:

  • administracijos nariai atsakingi už ugdymo proceso organizavimą, mąstantys apie teigiamą institucijos emocinę aplinką, kuriantys edukacines aplinkas, užtikrinantys veiklos kokybę;
  • mokytojai, kuriantys pamokas pagal mokinių poreikius ir gyvenimo patirtį, gebantys motyvuoti mokinius, sukurti tinkamus geros kokybės pamokų planus kiekvienai auditorijai, padedantys mokiniams prisitaikyti prie įvairių situacijų.

            Projekto tikslinė grupė – mokytojai, psichologai, socialiniai pedagogai, karjeros konsultantai ir kiti švietimo darbuotojai bei organizacijos. Švietimo darbuotojai, atsakingi už ugdymo proceso aprūpinimą, turės galimybę susipažinti su partnerių patirtimi siekiant sudaryti teigiamą emocinę aplinką bei poveikį besimokančiam asmeniui bei institucijai. Šis projektas suteiks galimybę administracijos darbuotojams pamatyti, kaip dirbama su suaugusiais Šiaurės ir Baltijos šalyse, bei patirtį pritaikyti savo institucijoje. Bus sudaryta galimybė keistis patirtimi, sukurti optimalų ugdymo planą, mokyti turinčius šeimą ir profesiją suaugusiuosius.

 Mokytojai – pagrindiniai ugdymo proceso dalyviai, kuriantys pamokos ir ugdymo planus pagal mokinių poreikius ir jų gyvenimo būdą. Individuali kiekvieno mokinio sėkmė priklauso nuo mokytojo. Mokytojas turi gebėti motyvuoti mokinius, sukurti tinkamus, geros kokybės, pamokų planus kiekvienai auditorijai, prisitaikyti prie įvairių situacijų. Mokytojams šio projekto metu bus suteikta galimybė tobulinti savo žinias ir įgyti suaugusiųjų mokymo įgūdžių. Kiekvienas šio projekto partneris sukurs intensyvaus mokymo metodologiją, plačiai naudojamą projekto partnerių šalyse. Projekte numatyta mokytis pamokų planavimo ir mokymo strategijų kūrimo, kompiuterių ir interneto panaudojimo ugdymo procese, tekstų apdorojimo programos, racionalaus mokymo priemonių naudojimo. Šis projektas skatins suaugusiųjų mokytojų norą dalintis patirtimi ir rasti geriausius edukacinio darbo su suaugusiais sprendimus.

 Psichologai, karjeros konsultantai ir socialiniai pedagogai – tai asmenys, kurie suteikia psichologinę pagalbą mokiniams, mokytojams ir kitiems bendruomenės nariams. Mokyklų psichologai padeda mokiniams sėkmingai įveikti problemas akademiniu, socialiniu, elgsenos ir emocijų prasme. Bendradarbiavimas su mokytojais ir kitais specialistais padės sukurti saugią, sveiką ir palankią mokymosi aplinką, stiprinti ryšius tarp namų, mokyklos, darbo ir švietimo bendruomenės. Šis projektas suteiks galimybę psichologams, karjeros konsultantams ir socialiniams pedagogams keistis patirtimi ir pritaikyti naują darbo metodiką, stiprinti mokymosi motyvaciją, kurti teigiamą psichologinę aplinką.

Siekiai organizacijos lygmenyje

Vienas iš pagrindinių švietimo įstaigos tikslų – suteikti suaugusiems mokiniams galimybę kokybiškai mokytis. Besimokantys suaugusieji, lyginant su dieninių mokyklų mokiniais, yra reiklesni ir suinteresuoti sėkmingai mokytis. Mokytojai, norėdami sukurti suaugusiųjų mokymąsi motyvuojančią aplinką, turi gerinti mokymosi turinį ir medžiagą, metodiką, tobulinti savo bendrąsias kompetencijas, mokytojo ir besimokančiojo santykius. Profesionalūs mokytojai yra viena iš svarbiausių sudedamųjų dalių siekiant kokybiškų pokyčių ugdymo procese, nes šio projekto vienas iš tikslų – įkvėpti mokytojus atlikti savo ir organizacijos veiklos kokybės analizę.

Šis projektas suteiks galimybę institujoms bendradarbiauti: numatytos mokytojų ir administracinio personalo mobilumo stažuotės. Tai galimybė sistemingai keistis patirtimi ir geriausia praktika, skleisti novatoriškus produktus ir švietimo procesus.

Įgytos žinios bus ne tik aptariamos švietimo institucijose, planuojama organizuoti vertinimo metodikos mokymus nacionaliniu mastu. Projekto rezultatai bus sukaupti, susisteminti ir saugomi institucijų duomenų bazėse ir svetainėse bei prieinami visiems – tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, siekiant prisidėti prie Europinės pridėtinės vertės kūrimo, semtis įkvėpimo ir mokytis iš patirties, įgytos Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Projekto partneriai dalyvauja šiame projekte siekdami pagerinti mokinių mokymąsi. Dauguma mokinių įvairiose šalyse yra iš socialinės rizikos grupės, dalis jų yra labai jautrūs ir nemotyvuoti mokytis, kiti –  turi darbą ir šeimą, mažas pajamas. Projekto partneriai norėtų pasisemti iš Baltijos ir Šiaurės šalių kolegų naujų idėjų, kaip jie sprendžia tokių mokinių mokymosi problemas. Kita svarbi projekto dalis – mokytojų motyvacija tobulėti ir siekti naujų rezultatų. Nordplus programa suteikia galimybę projekto partneriams mokytis kūrybiškumo ugdymo procese, keistis gerąja patirtimi. Po kiekvieno intensyvaus kurso rezultatai bus aptariami su moderatoriumi ir projekto dalyviais.

Projekto rezultatai

1. Projekto dalyviai pagerins teorines žinias ir praktinius įgūdžius bei padės stiprinti besimokančių suaugusiųjų mokymosi bei socialines kompetencijas.

2. Projekto dalyviai susipažinę su naujais mokymo metodais gebės stipriau motyvuoti besimokančius suaugusiuosius.

3. Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje institucijoje patobulintos ugdymo programos.

4. Atnaujintos edukacinės aplinkos: mokymai, būreliai, administracinis darbas, skaitmeniniai įrankiai, nuotolinis mokymasis.

5. Patobulintos dalyvaujančių institucijų psichologinės ir karjeros konsultavimo paslaugos.

6. Atsiras daugiau motyvuotų ir įkvėptų suaugusiųjų mokytojų.

7. Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo plėtra bei integracija.

Planuojama projekto produktų ir rezultatų sklaida

1. Projekto koordinatoriaus ir partnerių organizacijų interneto svetainės.

2. Informaciniai biuleteniai kiekvienoje projekto dalyvio organizacijoje.

3. Informacijos sklaida nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu konferencijų ir seminarų metu.

4. Bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis, suaugusiųjų mokyklomis, centrais ir gimnazijomis.

5. Publikacijos edukacinėje spaudoje.

             Projekto vertinimas

Po kiekvieno intensyvaus mokymosi kurso dalyviai raštu ir žodžiu pildys klausimynus pagal naudingumo lygmenį jam asmeniškai ir jo institucijai. Kurso teikėjas turės galimybę gauti informacijos, mokytis iš klaidų ir sėkmės, pasirengti tolimesniems mokymams, įvertinti pasiekimus. Norėdami pamatyti projekto poveikį, visų institucijų dalyviai bus tiriami prieš pirmąjį mobilumą, projekto metu ir projekto pabaigoje.Tyrimo rezultatai bus analizuojami ir vertinami. Apibendrinti rezultatai bus analizuojami ir vertinami siekiant pagerinti tolesnio bendradarbiavimo projektus.