LSMCVA strateginio 2014-2017 metų plano tikslai.

I tikslas : Siekiant vadovaujamos institucijos veiklos kokybės, savo darbe diegti naujausias valstybines bei andragogines metodikas, rengiant siūlymus dėl organizacijos modelio bei valdybos tobulinimo, organizuojant turimos patirties sklaidą

 

Uždaviniai Įgyvendinimo

priemonės

Planuojami rezultatai

Planuojamas pasiekimų laikas Atsakingi vykdytojai  

Ištekliai

1. Analizuoti savo vadovaujamos įstaigos  veiklos problemas ir  rezultatus,tai aptariant su LSMCVA nariais. –  keliamos problemos susijusios su vadovaujamos įstaigos, kaip suaugusiųjų švietimo institucijos veiklos organizavimu, tobulinimo galimybėmis,

– iliustruojamos sprendimo galimybės,

– konsultuojami asociacijos kolegos,

– vadovaujamos įstaigos metiniai pasiekimai pristatomi metiniuose LSMCVA susirinkimuose.

Nuolat

 

 

 

LSMCVA nariai, mokyklų vadovai

 

 

Intelektualiniai resursai,

MK lėšos

 

2. Teikti siūlymus steigėjui dėl savo vadovaujamos įstaigos veiklos tobulinimo, LSMCVA  informuojant apie santykius su steigėju suaugusiųjų švietimo organizavimo klausimais mieste (rajone) – pasikeitus LR vyriausybės ar steigėjo reikalavimams atliekama analizė, kaip tai gali paveikti įstaigos veiklą bei bendrą suaugusiųjų švietimo būklę,

– LSMCVA  kaip juridinis asmuo talkina rengiant konkrečiai įstaigai dokumentus, reikalingus efektyvesniam bendravimui su steigėju ar kitomis institucijomis,

– LSMCVA kaip partneris padeda konkrečiai įstaigai  rengti ar realizuoti jos parengtus lokalius respublikinius ar užsienio projektus.

 

 

Pagal poreikį

 

 

LSMCVA valdyba

 

 

 

 

 

Intelektualiniai resursai

 

 

3. Organizuoti turimos gerosios patirties sklaidą LSMCVA

 

 

– organizuojami seminarai įstaigos gerąjai patirčiai ar veiklos specifikai pristatyti.

„Trečiojo amžiaus universiteto veikla“-

„Neformalaus švietimo organizavimas“

„Suaugusiųjų ir jaunimo klasių bendro darbo organizavimo dermė“

„Nuotolinio mokymo organizavimo perspektyvos“

„Profesinio mokymo (specialybių) organizavimas SMC

„Andragogų kvalifikacijos kėlimo organizavimo suaugusiųjų mokymo centre“

„Projektinio mokymo organizavimas –

ir pagalbos mokiniui (karjeros planavimo) riboto mokslumo mokinių mokymo organizavimas“

 

Nuolat

 

LSMCVA narys, kur vyksta renginys

 

Intelektualiniai resursai, socialiniai partneriai

 

 

MK lėšos

 

Rėmėjų lėšos

 

Spec. lėšos

 

 

II tikslas : Siekiant padėti realizuoti LSMCVA narių lūkesčius, rengti ar prisidėti rengiant bendrus dokumentus, teikti siūlymus, vykdyti ar dalyvauti projektuose, darbo grupėse dėl Lietuvos bendrojo ugdymo suaugusiųjų institucijų veiklą reglamentuojančių dokumentų tobulinimo

 

Uždaviniai Įgyvendinimo

priemonės

Planuojami rezultatai

Planuojamas pasiekimų laikas Atsakingi vykdytojai  

Ištekliai

1. Siekti dalyvavimo visose LR ŠMM dokumentų, kurie turi bet kokį ryšį su bendrojo ugdymo suaugusiųjų institucijomis, rengimo darbo grupėse – Organizuoti susitikimai su politikais, vyriausybės bei nevyriausybinių organizacijų atstovais ir kt. asmenimis suaugusiųjų švietimo klausimais,

– pasiekta, kad LR ŠMM ar kitoje jai pavaldžioje institucijoje būtų paskirtas konkretus asmuo ar skyrius, atsakingas už formalųjį suaugusiųjų švietimą nacionalinių mastu,

– pasiekta, kad visuose darbo grupėse. (LR Seime, LR Vyriausybėje LR ŠMM, savivaldybėse) sprendžiančiuose klausimus, tiesiogiai ar iš dalies susijusius su suaugusiųjų švietimu, dalyvauja bent 1 LSMCVA narys.

 

 

Nuolat

 

iki 2017 m.

 

 

 

 

 

Iki 2017 m.

 

 

N. Kimso,

 

Valdybos nariai ir Kiti LSMCVA nariai (pagal galimybes)

 

 

Intelektualiniai resursai, socialiniai partneriai

 

 

 

 

IKT galimybės

 

Žiniasklaida

 

2. Laiku apibendrinti LSMCVA narių siūlymus dėl suaugusiųjų formaliojo bei neformaliojo švietimo problemų bei apibendrinimus pateikti Valstybės institucijoms, juos viešai paskelbiant -Organizuojami seminarai, susitikimai (ugdymo klausimais)

Dėl egzaminų organizavimo

Dėl ugdymo planų

Dėl ugdymo būdų ir formų

Dėl neformaliojo švietimo

Dėl profesinio mokymo

 

Pagal poreikį, rengiant dokumentus

 

 

Valdybos nariai ir Kiti LSMCVA nariai (pagal galimybes)

 

Intelektualiniai resursai

 

MK lėšos

 

3.Laiku analizuoti bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo institucijų veiklos organizavimo bei ateities perspektyvas, jas vertinti, teikti siūlymus Valstybės institucijoms, juos viešai paskelbiant -Organizuojami seminarai, susitikimai (vadyba)

Dėl vadovų atestacijos

Dėl programų akreditacijos

Dėl mokytojų atestacijos

Dėl įstaigų pertvarkos

Dėl finansavimo, finansų valdymo galimybių

Dėl iškylančių teisinių klausimų

Pagal poreikį, rengiant dokumentus N. Kimso,

Valdybos nariai

 

Intelektualiniai resursai

MK lėšos

 

4. Rengti, vykdyti bei dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, siekiant bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo institucijų veiklos sferų plėtros -Bendradarbiaujama su darbo rinkos centrais,

– bendradarbiaujama su UPC vadovų kvalifikacijos tobulinimo klausimais,

– sprendžiamas vadovų ilgalaikių ir trumpalaikių stažuočių klausimas,

– bendradarbiaujama su visuomeninėmis politinėmis, kultūros, socialinėmis organizacijomis, judėjimais,

– parengtos bendradarbiavimo sutartys,

– realizuojami bendri projektai,

– bendradarbiaujama su žiniasklaida.

 

Nuolat iki 2017 m.

 

LSMCVA nariai

 

Intelektualiniai resursai

 

MK lėšos

 

 

III tikslas : Gerinti LSMCVA informacinę bazę panaudojant IKT, siekiant kokybiškos bei greitos informacijos sklaidos, LSMCVA veiklos gerinimui pritraukti projektų ar rėmėjų lėšas

 

Uždaviniai Įgyvendinimo

priemonės

Planuojami rezultatai

Planuojamas pasiekimų laikas Atsakingi vykdytojai  

Ištekliai

1. Laiku skelbti informaciją apie LSMCVA veiklą internetinėje svetinėje užtikrinant jos prieinamumą ne tik šalies, bet ir užsienio partneriams -LSMCVA nariai pateikia informaciją apie įstaigos veiklą el. svetainėje ne tik lietuvių, bet ir anglų ar kt. kalba,

– LSMCVA kaip organizacija pateikia informaciją apie veiklą, jos rezultatus ne tik lietuvių, bet ir anglų ar kt. kalba

 

Nuolat

 

 

LSMCVA narių paskirti asmenys

 

LSMCVA narių paskirti asmenys

 

LSMCVA narių mokestis bei GPM 2 proc. lėšos

 

IKT galimybės

2. LSMCVA nariams laiku skelbti informaciją apie planuojamą vykdyti ar vykdomą veiklą, susijusią su LSMCVA strateginio plano tikslais – LSMCVA nariai laiku pateikia informaciją į LSMCVA el. svetainę apie savo kaip LSMCVA nario planuojamą ar vykdomą veiklą, susijusia su LSMCVA strateginio ar metinio veiklos plano vykdymu.

 

Pagal vykdomą veiklos grafiką LSMCVA nariai LSMCVA narių mokestis bei GPM 2 proc. lėšos

 

IKT galimybės

3.Rengti projektus ar organizuoti kitas veiklas kurios padėtų atnaujinti IKT, siekiant informacijos apie LSMCVA ir jos narių veiklą sklaidos efektyvumo – Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su NDMA?

– parengtas ir vykdomas bendras projektas su NDMA,

Nuotolinio mokymo diegimo klausimas nuotolinio bendravimo tarpusavyje bei su partneriais klausimas,

IKT atnaujinimo klausimais,

Informacijos sklaidos efektyvinimo klausimais.

 

 

Pagal parengtą projekto grafiką

 

 

 

 

Valdybos nariai

 

Intelektualiniai resursai

MK lėšos

 

 

Projekto lėšos

4. Ieškoti Valstybės ar privačių rėmėjų finansinės ar kitos paramos LSMCVA veiklos administravimo efektyvinimui -Kreiptasi į LR Seimą, LR Vyriausybę, savivaldybes, struktūrinius fondus, NVOA dėl paramos LSMCVA, kaip nevyriausybinės organizacijos veiklos rėmimui bei skatinimui,

– gauta finansinė bei intelektualinė parama LSMCVA veiklai,

– parengtas projektas LSMCVA, kaip nevyriausybinės organizacijos, veiklos organizavimo plėtrai

 

Iki 2015 m.

 

 

 

 

Iki 2017 m.

 

 

LSMCVA valdybos nariai

 

 

 

LSMCVA nariai pagal galimybes

 

Intelektualiniai resursai

 

LSMCVA narių mokestis bei GPM 2 proc. lėšos

IKT galimybės

Žiniasklaida

 

 

IV tikslas : Plėtoti LSMCVA narių bei kitų andragogų kvalifikacijos tobulinimą, profesines kompetencijas ir bendradarbiavimą su šalies bei užsienio akademinėmis institucijomis, dalyvauti bei rengti bendras mokslines – praktines konferencijas, projektus, kitus renginius siekiant kvalifikacijos kėlimo bei patirties sklaidos, užtikrinant nuolatinį kompetencijų atnaujinimą bei kvalifikacijos tobulinimą

 

Uždaviniai Įgyvendinimo

priemonės

Planuojami rezultatai

Planuojamas pasiekimų laikas Atsakingi vykdytojai  

Ištekliai

1. Parengti bendradarbiavimo sutartis su šalies aukštosiomis mokyklomis, kitomis institucijomis, kurių veiklos nuostatuose numatytas suaugusiųjų švietimo vystymas vadybos, andragogikos klausimais, jose numatant LSMCVA veiklos tikslų realizavimą, organizuoti bendrą mokslinę, kvalifikacijos kėlimo, projektinę ar kitą veiklą – Pasirašyti bendradarbiavimo sutartys su KTU, KU, ŠU, LEU, VDU, kitomis institucijomis vykdančiomis kvalifikacijos kėlimą,

– LSMCVA nariai įsitraukti į mokslinę edukologinę veiklą (paskelbti straipsniai, dalyvaujama konferencijose),

– parengti projektai andragogikos klausimais (andragogikos žinių gilinimas),

– bendradarbiaujama atliekant abiem pusėm svarbius mokslinius – praktinius tyrimus

 

 

2014-2017 m.

 

 

 

 

 

 

 

LSMCVA nariai pagal galimybes

LSMCVA valdybos nariai

Intelektualiniai resursai

 

 

 

 

 

 

 

2. Parengti bendradarbiavimo sutartis su užsienio šalių vadybos, andragogikos klausimais, jose numatant LSMCVA veiklos tikslų realizavimą, organizuoti bendrą mokslinę, kvalifikacijos kėlimo, projektinę ar kitą veiklą – Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Sankt – Peterburgo podiplominių pedagoginių studijų akademija,

– įstoti į EAEA,

– per EAEA užmegzti ryšiai su ES šalių aukštosiomis akademinėmis mokyklomis,

– pradėti rengti bendri projektai su užsienio šalių aukštosiomis akademinėmis mokyklomis.

 

 

2014-2017 m.

V.Vėteris

 

N. Kimso

 

LSMCVA valdybos nariai, LSMCVA nariai pagal galimybes

Intelektualiniai resursai

 

 

 

IKT galimybės

3.Organizuoti LSMCVA narių bei bendrojo ugdymo suaugusiųjų institucijose dirbančių vadovų bei kitų darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos kėlimą, kompetencijų atnaujinimą bei turimos patirties  sklaidą tradicinėmis formomis bei panaudojant IKT – Vykdyti institucijų vadovų, dalykų mokytojų kvalifikacijos kėlimą,

-Organizuoti andragoginės bei dalykinės veiklos patirties sklaidos seminarai (vebinarai) gimtosios ir užsienio kalbų mokytojų, socialinių mokslų, menų bei technologijų, gamtos bei tiksliųjų mokslų, IKT mokytojų,

– parengti spausdinti bei elektroniniai leidiniai apibendrinantys gerąją patirtį.

 

2014-2017 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginį organizuojančios institucijos vadovas

Intelektualiniai resursai

 

 

MK lėšos

 

 

IKT galimybės