LSMCVA istorija

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę atsirado galimybė į suaugusiųjų švietimą pažvelgti kitu kampu. Suaugusiųjų švietėjai turėjo galimybę susipažinti su Skandinavijos šalių patirtimi. Imta didesnį dėmesį skirti bendrųjų gebėjimų ugdymui, neformaliajam švietimui. Pačios aktyviausios ir greitai modernėjančios vakarinės mokyklos buvo reorganizuotos į suaugusiųjų mokymo centrus. Kūrėsi visai naujos suaugusiųjų švietimo įstaigos – suaugusiųjų mokymo centrai. Norint sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą strategiją, iškilo būtinybė bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų šalių suaugusiųjų švietėjais ir institucijomis bei burtis į asociaciją.
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorės Nataljos Kimso iniciatyva 1996 metų gruodžio mėn. buvo įregistruota Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija (LSMCVA), patvirtinti nuostatai, sudaryta valdyba ir asociacijos pirmininke išrinkta Natalja Kimso. Į LSMCVA veiklą įsijungė ne tik mokymo centrų vadovai, bet ir suaugusiųjų vidurinių mokyklų vadovai. Asociacija užmezgė ryšius su Danijos ir kitų Skandinavijos šalių švietimo institucijomis, sudarė galimybę institucijų vadovams ir mokytojams pasisemti patirties šalyse, turinčiose gilias suaugusiųjų švietimo tradicijas.
2001 metais LSMCVA vairas patikėtas aktyviam Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriui Gintarui Jurkevičiui. Jis rūpinosi mokymosi visą gyvenimą idėjų įgyvendinimu. LSMCVA bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija dalyvavo rengiant įstatyminę bazę, sudariusią galimybę įvairinti suaugusiųjų švietėjų veiklą, taikyti naujus mokymo metodus, įvairinti mokymosi formas ir būdus, plėtoti neformalųjį švietimą. 2012 m. liepą LSMCVA ištiko skaudi netektis. Netekome jos valdybos pirmininko Gintaro Jurkevičiaus.
2012-09-07 d. LSMCVA neeilinis visuotinis narių susirinkimas išrinko Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorę Natalją Kimso asociacijos pirmininke. Susirinkimas įpareigojo N. Kimso kartu su darbo grupės nariais – Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos direktore Birute Perveneckiene ir Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centro direktoriumi Arvydu Šuksteriu – parengti naujus įstatus.
Asociacija šiuo metu jungia 23 suaugusiųjų mokymo centrus, suaugusiųjų vidurines mokyklas ir suaugusiųjų gimnazijas. Asociacijos nariai siekia prisidėti prie valstybės suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, Mokymosi visą gyvenimą strategijos vykdymo. Mokyklų vadovai nutarė teikti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl rengimo norminių teisės aktų projektų, susijusių su formaliuoju ir neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, ginti savo narių profesinius ir socialinius interesus, siekti bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitomis šalies ir tarptautinėmis suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijomis.