Atsiųsti PDF

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai, tel. (8 41) 526 045, el. p. sv.centras@siauliai.lt

ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA
Žemaitės g. 83A, 76234 Šiauliai, tel. (8 41) 523 958, el. p. suauge@centras.lt

LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRŲ VADOVŲ ASOCIACIJA
Vykinto g. 11, 08118 Vilnius, tel. (8 5) 275 1533, el. p. kimso.natalja@gmail.com

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARADIGMA:
KONTEKSTUALUMAS, IŠŠŪKIAI IR AKTUALIJOS

Tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija, skirta suaugusiųjų švietimo Šiauliuose 95-mečiui
2016 m. lapkričio 16 d.

2016-06-10

KVIETIMAS                                                                  
Kviečiame andragogus praktikus ir kitus suaugusiųjų švietimo srityje dirbančius specialistus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-metodinėje konferencijoje
KONFERENCIJOS TIKSLAS                                        
Pasidalinti patirtimi, žiniomis ir praktinėmis įžvalgomis, aktualiomis šiandienos suaugusiųjų švietėjui, siekiančiam efektyviai tenkinti besimokančių suaugusiųjų poreikius ir lūkesčius.
KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI                                   
 Telkti su suaugusiųjų švietimu susijusią bendruomenę;
 Aptarti suaugusiųjų švietimo situaciją, problemas ir aktualijas;
 Reflektuojant savo bei kolegų darbo patirtį tobulinti darbo su suaugusiais kompetenciją;
 Aptarti įvairias suaugusiųjų ugdymo strategijas, technologijas ir metodus.
 Dalytis gerąja darbo patirtimi.
SIŪLOMOS PRANEŠIMŲ SRITYS                               
 Bendrųjų kompetencijų ugdymas, tenkinant besimokančių suaugusiųjų poreikius ir lūkesčius
(verslumas, ugdymas karjerai, mokymas mokytis ir pan.);
 Suaugusiųjų mokymo metodologijos aktualijos ir naujienos (reflektyvusis mokymas, aktyvieji
mokymo metodai, IKT naudojimo galimybės ir patirtis, tarpdalykinė integracija, netradicinės
pamokos ir pan.);
 Besimokančių suaugusiųjų mokymosi motyvacijos skatinimas (neformaliojo švietimo veikla,
netradicinė mokyklos veikla, vertybinės sistemos formavimo patirtis ir pan.);
 Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.
NUMATOMOS KONFERENCIJOS DARBO FORMOS 
Žodiniai pranešimai.
KONFERENCIJOS KALBOS                                         
Lietuvių, anglų.
REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS                                  
 Pranešimo pristatymo trukmė – iki 10 min.
 Pranešimai bus išleisti elektroniniu leidiniu.
 Pranešimo tekstas elektroniniam leidiniui pateikiamas šia tvarka:

1. Pranešimo pavadinimas;
2. Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės);
3. Mokslinis / pedagoginis laipsnis, vardas;
4. Darbovietė;
5. Pranešimo tekstas (teksto redaktorius – „Microsoft Word“, šriftas – „Times New Roman“,
šrifto dydis – 12 pt, teksto eilėtarpis – intervalu 1,0).
6. Santrauka anglų kalba. Jei straipsnis rašomas anglų kalba, santraukos kita kalba pateikti
nereikia.

 Atsiunčiant pranešimo tekstą, informuoti, kokia įranga reikalinga pranešimui pristatyti.
NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA             
9.30–10.00 dalyvių registracija;
10.00–12.00 plenarinis posėdis;
12.00–13.00 pietūs;
13.00–14.30 dalyvių pranešimai grupėse;
14.30–15.00 konferencijos apibendrinimas.
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA             
Pranešėjai pateikia pranešimo tekstą iki 2016 m. spalio 1 d. el. pašto adresu
suauge@centras.lt.
Konferencijos dalyviai (pranešėjai ir klausytojai) registruojasi internetinėje sistemoje „Semi+“
iki 2016 m. lapkričio 10 d.
Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Konferencijos dalyvio mokestis – 10 Eur. Mokestį galima sumokėti grynaisiais konferencijos
dieną arba pavedimu:

o Biudžetinės įstaigos pavedimą atlieka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113;
o Iš asmeninių lėšų pavedimas atliekamas į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055
o Informacija pavedimui: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, įmonės
kodas 300056938, bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300, mokėjimo paskirties eilutėje
nurodyti: Suaugusiųjų švietimo paradigma. Dalyvio vardas ir pavardė.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS       
Pirmininkė – Janina Lemežonaitė, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos direktorė.
Nariai:
 Jovita Atstopienė, matematikos mokslo daktarė, matematikos mokytoja,
 Veronika Bekerienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
 Vitalija Drungilaitė, dorinio ugdymo mokytoja,
 Sigita Lizdenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 Audrius Mickevičius, istorijos vyresnysis mokytojas,
 Linas Naimavičius, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriaus vedėjas.
KONFERENCIJOS KOORDINATORIAI                           
 Rasa Dumčiūtė, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
tel. 8 620 29 746.
 Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto Švietimo centro metodininkė,
tel. (8 41) 525 983.