Tarpusavio vertinimas suaugusiųjų švietimo sektoriuje

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė Natalja Kimso,
Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro dir. pavaduotoja ugdymui Sandra Vilimienė

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija (toliau – LSMCVA), siekdama išbandyti tarpusavio vertinimo metodiką suaugusiųjų švietimo sektoriuje, 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje organizavo mokymus „Tarpusavio vertinimas suaugusiųjų švietimo sektoriuje“. Metodika paruošta ir išbandyta profesinio mokymo srityje, vykdant mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci projektą „Tarpusavio vertinimas pradiniame profesiniame mokyme“, ji orientuota į suaugusiųjų švietimo tiekėjų tobulinančių kokybę plėtrą. Tarpusavio vertinimas suaugusiųjų švietime – tai išorinio vertinimo forma, kurios tikslas padėti užtikrinti kokybę vertinamam suaugusiųjų švietimo tiekėjui. Šis procesas turi ir pridėtinę vertę,  pritaikomi kriterijai ir rodikliai atspindi bendrą Europos perspektyvą.

Mokymų metu organizatoriai supažindino vertintojus su Europos Sąjungos tarpusavio vertinimu, kaip kokybės vadybos ir kokybės užtikrinimo politikos sistemos dalimi suaugusiųjų švietimo sektoriuje, pristatė tarpusavio vertinimo procesą ir etapus, aptarė sritis, kriterijus ir rodiklius suaugusiųjų mokymosi sektoriuje. Buvo taikomi aktyvūs andragoginai mokymosi metodai, mokėmės kolegialų vertinimą atlikti komandoje, planavome tarpusavio vizitus ir darbotvarkes, rinkomės kokybės sritis.

Mokymuose dalyvavo Vilniaus, Kauno, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centrų komandos. Dalyvaudami šiuose mokymuose sužinojome, kaip paskatinti kokybės užtikrinimo strategijų įgyvendinimą suaugusiųjų švietime. Mokėmės atlikti suaugusiųjų mokymo centrų kolegialų vertinimą, priėmėme iššūkį išbandyti trijose asociacijai priklausančiose įstaigose tarpusavio vertinimo metodiką. Mokymų metu paruošti išorės tarpusavio vertinimo ekspertai gebės vertinti kokybę įvairiose suaugusiųjų švietimo tiekėjų srityse: visoje organizacijoje ir atskiruose jos padaliniuose ir skyriuose. Vertinimo proceso metu tarpusavio vertinimo ekspertai vizituos suaugusiųjų gimnazijas, teiks kritiškus ir kartu geranoriškus atsiliepimus apie suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikimo kokybę. Tikimasi, kad suaugusiųjų gimnazijos po išorės ekspertų vertinimo turės naudos: bus nustatoma teikiamų paslaugų kokybė, demonstruojama geroji patirtis, pristatomos stipriosios pusės, analizuojamos galimybės, grėsmės ir silpnosios pusės, kuriami bendradarbiavimo tinklai su kitais suaugusiųjų mokymo paslaugų tiekėjais. Ekspertai išmoks ir patobulins praktikoje taikyti kolegialaus vertinimo metodiką, gebės perteikti ją kitoms suaugusiųjų švietimo institucijoms.

Šis ekonomiškas kolegialaus vertinimo būdas padės gerinti paslaugų kokybę suaugusiųjų mokymosi sektoriuje.