2016-04-28 d.Viešosios konsultacijos „Mokymosi pagalba – pasiekimams gerinti“

Kauno SMC direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Račaitienė

 

2016 m. balandžio 22 dieną Kretingoje,  Šv. Antano rūmuose, LSMCVA atstovai dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotuose viešosiose konsultacijose mokyklų direktorių pavaduotojams dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų planų nuostatų įgyvendinimo, siekiant gerinti mokinių pasiekimus.

Į renginį atvykusi LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė linkėjo visiems produktyvaus darbo – problemų ir galimų jų sprendimo būdų įvardinimo.Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ir Kretingos pranciškonų gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis, primindamas konsultacijos dalyviams apie kūno ir dvasios harmonijos svarbą. Virginijus Domarkas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, sveikindamas mokyklų vadovus, pabrėžė direktorių pavaduotojų atliekamo, kartais nematomo, darbo svarbą.

Prof. Dr. Loreta Žadeikaitė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja,  savo pranešimu priminė pagrindinius atnaujintus bendrojo ugdymo mokyklų veiklą reglamentuojančius dokumentus, pristatė juose naujai apibrėžtus siekiamus ugdymosi rezultatus, mokytojų vaidmenis. Akcentavo ugdymo proceso personalizavimo svarbą individualiai pažangai, vertinimo bei emocinio ugdymo įtaką ugdymosi rezultatams.

Audronė Šuminienė,  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pabrėždama pagrindinį viešųjų konsultacijų uždavinį – ieškoti būdų, kaip gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, išskyrė mokymosi pagalbos mokiniui teikimo svarbą. Aptarė mokymosi pagalbos teikimo mokykloje kontekstą bei sąlygas.

Buvo pristatytos Šiaulių Salduvės progimnazijos, Telšių Eigirdžių pagrindinės mokyklos, Mažeikių pagrindinės mokyklos, Kretingos raj. Darbėnų gimnazijos patirtys, teikiant mokymosi pagalbą. Akcentuota pagalbos mokiniui teikimo sistemingumo bei mokyklos bendruomenės įtraukties svarba.

Vida Kamenskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokymų ir išorės vertintojų akreditavimo skyriaus vedėja pristatė vertinimo duomenų panaudojimo mokymosi pagalbai teikti galimybes.

Dr. Pranas Gudynas, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas, pristatė tarptautinių ir nacionalinių pasiekimų patikros metu gautų rezultatų skaitymo galimybes mokymosi pagalbos teikimo ir ugdymosi rezultatų gerinimo kontekste.

Darbo grupėse metu dalyviai sprendė konkrečias situacijas ir sudarinėjo mokymosi pagalbos mokiniams algoritmus įvairiose ugdymosi organizavimo situacijose.

Viešosios konsultacijos darbo rezultatus apibendrino prof. dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto dekanė bei Gražvydas Kazakevičius, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas.